Chính sách Bảo hành sản phẩm

Ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành

GIÁM ĐỐC  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 • Căn cứ thực tế nhu cầu quản lý và sử dụng Tem phếu bảo hành của Công ty;
 • Xét Đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định về việc Quản lý và sử dụng Tem chống hàng giả, phiếu bảo hành đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Ban, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

TEM CHỐNG HÀNG GIẢ, PHIẾU BẢO HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        / 2017/QĐ/HC-NS  ngày … tháng ….năm 2017)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về việc Quản lý và sử dụng Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành tại trụ sở Công ty, các chi nhánh, văn phòng, cửa hàng, kho, đơn vị trực thuộc Công ty; các hành vi vi phạm quy định về Quản lý và sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành và  xử lý vi phạm.

 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng thống nhất cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có liên quan đến việc quản lý và sử dụng tem chống hàng giả, phiếu bảo hành.

Điều 2. Mục đích của việc ban hành Quản lý và sử dụng tem, Phiếu bảo hành

 1. Quản lý và sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành một cách rõ ràng, khoa học;
 2. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người lao động, giảm thiểu chi phí tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành.
 3. Làm căn cứ để xử lý những hành vi vi phạm về sử dụng tem, Phiếu bảo hành đối với các đối tượng thuộc sự điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành:

 1. Mỗi một sản phẩm chỉ được dán duy nhất 1 tem chống hàng giả; đóng duy nhất 1 Phiếu bảo hành.
 2. Không sử dụng tem chống hàng giả, phiếu bảo hành không còn nguyên vẹn, rách rời, chắp vá, không đúng quy cách để dán, đóng vào sản phẩm.
 3. Chỉ sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành phục vụ cho các sản phẩm do Công ty phân phối.

Điều 4. Quy định cụ thể về sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành:

 1. Tem chống hàng giả có hình ảnh như sau:
tem vỡ beurer
tem vỡ beurer
 1. Phiếu bảo hành có hình ảnh như sau:
Phiếu bảo hành
Phiếu bảo hành
Phiếu bảo hành
Phiếu bảo hành
 1. Trách nhiệm của Phòng HC-NS:
 2. Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành do Phòng HCNS Công ty thống nhất quản lý. Mọi hoạt động xuất, nhập tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành phải được thể hiện trong Sổ theo dõi Tem chống hàng giả, phiếu bảo hành của Phòng HC-NS.
 3. Phòng HCNS trước khi xuất Phiếu bảo hành phải kiểm tra tính liên tục của seri tập Phiếu bảo hành (chỉ xuất những Phiếu có seri rõ ràng; những phiếu không có hoặc không rõ số seri thì không được xuất, lưu lại và trình Ban Lãnh đạo Công ty quyết định hủy); và đóng dấu Công ty giáp lai giữa hai nửa Phiếu bảo hành.
 4. Khi bàn giao phải có chữ ký của Người nhận bàn giao, ghi rõ số lượng, số seri của Phiếu bảo hành, ghi chú rõ ràng những Phiếu bảo hành có số seri không rõ ràng hoặc không đủ điều kiện xuất.
 5. Phòng HCNS có trách nhiệm quản lý và bảo quản tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành, chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Công ty về việc quản lý nêu trên; định kì hàng tuần báo cáo số lượng nhập, xuất tồn của tem chống hàng giả, Phiếu xuất kho.
 6. Phòng HCNS có trách nhiệm thực hiện thủ tục đặt in Tem chống hàng giả, phiếu bảo hành để phục vụ nhu cầu làm hàng của bộ phận kho (đặc biệt lưu ý khi số lượng tem, Phiếu bảo hành còn mỗi loại khoảng 5000 chiếc).
 7. Giám sát việc quản lý và sử dụng Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành của các bộ phận liên quan theo đúng quy định này.
 8. Trách nhiệm của Nhân viên giao nhận/ Người nhận:

Khi nhận Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành từ phòng HCNS,  trước khi ký Sổ theo dõi Tem chống hàng giả, phiếu bảo hành cho Phòng HCNS, Nhân viên giao nhận/ Người nhận phải kiểm tra số lượng Tem, Phiếu đã ghi giao nhận trong Sổ.

 1. Trách nhiệm của Quản lý kho:
 2. Quản lý Kho khi nhận Phiếu bảo hành từ Nhân viên giao nhận, đơn vị vận chuyển phải kiểm tra ngay số lượng giao nhận và vào Sổ theo dõi Tem chống hàng giả, phiếu bảo hành do mình quản lý.

Trường hợp có sự sai sót về số lượng, quy cách tem phiếu phải báo ngay cho Phòng HCNS để cùng phối hợp giải quyết.

 1. Quản lý kho có trách nhiệm bảo đảm nguyên tắc làm hàng cụ thể như sau:
 • Tem chống hàng giả phải được xác định rõ thời gian xuất kho, thời hạn bảo hành sau đó mới dán trực tiếp trên sản phẩm, ở vị trí dễ thấy và bằng phẳng.
 • Phiếu Bảo hành phải đầy đủ thông tin ngày xuất kho, thời hạn bảo hành, mã sản phẩm trước khi đóng hộp kèm với Hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
 1. Mỗi cuối tuần, Quản lý kho có trách nhiệm báo cáo số lượng nhập – làm – tồn Tem chống hàng giả, Phiếu xuất kho cho Ban Lãnh đạo; chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về việc quản lý, sử dụng Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành thuộc phạm vi quản lý của mình; bảo đảm mọi sản phẩm trước khi xuất kho đều được đóng Phiếu bảo hành; đối với những sản phẩm không thuộc Danh mục sản phẩm không dám tem chống hàng giả (đính kèm) – thì phải được dán tem trước khi xuất kho.
 2. CBNV Công ty phải báo cáo kịp thời với cho Phòng Hành chính, người quản lý liên quan khi phát hiện Tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành không được quản lý và sử dụng đúng theo quy định này.

Điều 5. Xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại

Mọi hành vi vi phạm Quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Công ty.

Trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho Công ty thì người lao động có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Hiệu lực thi hành:

 1. Các cán bộ phụ trách các Phòng, Ban, đơn vị có trách nhiệm phổ biến Quy định về sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành cho CBNV của bộ phận mình, theo dõi và giám sát việc thực hiện của CBNV thuộc bộ phận mình.
 2. Phòng HC-NS trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình theo dõi và giám sát việc thực hiện Quy định về sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành của CBNV Công ty và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu các Quy định về sử dụng tem chống hàng giả, Phiếu bảo hành không còn phù hợp, đề nghị các đơn vi, cá nhân có ý kiến phản hồi đến Phòng HC-NS để báo cáo Giám đốc Công ty xem xét sửa đổi cho phù hợp.
 4. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

File đính kem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Để lại bình luận của bạn!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *