Kích hoạt bảo hành điện tử

Cú pháp tin nhắn gửi SMS: KBH < dấu_cách > Mã_Phủ gửi 8089

Kích hoạt bảo hành điện tử

Cú pháp tin nhắn gửi SMS: KBH < dấu_cách > Mã_Phủ gửi 8089

Kích hoạt bảo hành điện tử

Cú pháp tin nhắn gửi SMS: KBH < dấu_cách > Mã_Phủ gửi 8089