Kích hoạt bảo hành điện tử

Cú pháp tin nhắn gửi SMS: KBH Mã_Phủ gửi 8089

Kích hoạt bảo hành điện tử

Cú pháp tin nhắn gửi SMS: KBH Mã_Phủ gửi 8089

Kích hoạt bảo hành điện tử

Cú pháp tin nhắn gửi SMS: KBH Mã_Phủ gửi 8089