Thiết bị xung điện giảm đau EM27

1,650,000

Thiết bị xung điện giảm đau EM27

1,650,000